Red Bud Industries Zastrzeżenia prawne

Znak towarowy Red Bud Industries, Inc. jest zarejestrowany w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych.

Oświadczenie o kontroli miejsca docelowego/klauzula przeciw przekierowaniu

Firma Red Bud Industries, Inc. prowadzi eksport zgodnie z Przepisami Administracyjnymi USA ds. Eksportu (U.S. Export Administration Regulations — EAR). Jeżeli niniejsze towary, technologie i/lub oprogramowanie są eksportowane ze Stanów Zjednoczonych, ich eksport musi odbywać się zgodnie z EAR. Przekierowanie w sposób niezgodny z prawem USA jest zabronione. Przedmioty są kontrolowane przez rząd USA i dopuszczone do eksportu wyłącznie do kraju docelowego, do użytku przez ostatecznego odbiorcę lub użytkownika(-ów) końcowego(-ych) wskazanego w niniejszym dokumencie. Nie mogą być odsprzedawane, przekazywane ani dysponowane na rzecz jakichkolwiek innych krajów lub osób innych niż uprawniony ostateczny odbiorca lub użytkownik(-cy) końcowy, czy to w ich pierwotnej formie czy też po włączeniu do innych przedmiotów, bez otrzymania wcześniejszej zgody rządu USA lub w inne sposoby dopuszczone przez prawo i przepisy USA.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejsza wiadomość zawiera poufne bądź prywatne informacje przeznaczone wyłącznie dla adresata i podlegające ochronie prawnej. Osoby niebędące ich ustalonym odbiorcą nie mogą czytać, kopiować i rozprowadzać tej wiadomości oraz żadnych dołączonych do niej plików. Każde tego typu nieupoważnione użycie jest zabronione i może być bezprawne. Osoby, które otrzymały niniejszą wiadomość, nie będąc jej adresatem, proszone są o natychmiastowe poinformowanie nadawcy telefonicznie, faksem lub na drodze mailowej oraz o pilne usunięcie tej wiadomości z systemu. Ponadto, treść tej wiadomości i dołączonych do niej załączników, z wyłączeniem umów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Red Bud Industries, Inc. oraz odbiorcę, nie jest wiążąca prawnie i służy wyłącznie celom informacyjnym.

Wiadomość może zawierać osobiste poglądy i opinie autora, niekoniecznie odpowiadające poglądom i opiniom Red Bud Industries, Inc. W związku z tym Red Bud Industries, Inc. niniejszym zrzeka się, w odniesieniu do treści tej wiadomości i wszelkich do niej załączników, z wyłączeniem umów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Red Bud Industries, Inc. oraz odbiorcę, wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty lub szkody jakiejkolwiek natury, mogące wyniknąć w rezultacie lub w związku z zawierzeniem tej treści przez kogokolwiek. Pomimo iż podejmowane są wszelkie kroki, aby zapewnić dokładność i rzetelność informacji przekazywanych drogą elektroniczną i aby zachować ich poufność, Red Bud Industries, Inc. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji, gdy informacje te okażą się, z jakiegokolwiek powodu, nieprawdziwe lub niepełne albo gdy nie dotrą do ustalonego odbiorcy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za przekład techniczny:

Firma Red Bud Industries, Inc. nie odpowiada za tekst tłumaczenia. W przypadku wszelkich sprzeczności wersja angielska ma pierwszeństwo